Home

Undersökning av betydande miljöpåverkan detaljplan

Undersökning av betydande miljöpåverkan - PBL

 1. Undersökningen är den process som ska komma fram till om genomförandet av ett förslag till en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. För detaljplaner som påbörjas från och med 1 april 2020 ska undersökningen genomföras inom ramen för detaljplanesamrådet
 2. Kommunen ska i varje enskilt fall avgöra om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan genom en undersökning. Undersökningen ska utgå från de kriterier som finns i miljöbedömningsförordningen. Frågan om betydande miljöpåverkan har varit aktuell i ett antal rättsfall
 3. Ändring av detaljplan för Centrum, Makrillen 11, Borås Stad, Upprättad den 10 februari 2021. BN 2020-366. Undersökning av betydande miljöpåverkan i detaljplan. Planens konsekvenser har bedömts utifrån miljöpåverkan stor, liten eller ingen. Stor miljöpåverkan redovisas med ett S, liten med ett L och ingen med ett streck. Checklistan ä
 4. Om planen är en detaljplan ska alltså en undersökning alltid göras för att ta reda på om en betydande miljöpåverkan kan antas. Övriga planer och program som krävs i lag eller annan författning och som upprättas av en myndighet eller kommun samt ändringar i sådana planer och program ska antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om
 5. Undersökning om betydande miljöpåverkan 2 (26) Miljö- och byggnadsförvaltningen MBN-2020-1098 Granskningshandling 2020-05-26 rev 2021-03-08 Inledning För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. Undersökningen grundas på checklistan som följer på kommande sidor och resultate Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark vatten och andra resurser även upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. För varje detaljplan ska det därför göras en behovsbedömning, för att avgöra och t Stadsarkitektavdelningen . Sida : 1(12) Datum . 2020-01-31 . 2019/494 Rev. 2020-04-28 . Undersökning av betydande miljöpåverkan . Detaljplan för del av Sölvesborg 4: Undersökning av betydande miljöpåverkan detaljplan för Brudås förskola 1. Undersökning om betydande miljöpåverkan Vid upprättande av detaljplaner ska kommunen undersöka om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om detaljplanens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan Ändring av Detaljplan för Båtmansgärdet - servicelägenheter- för fastigheten: Trädgårdsgärdet 7 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län . Undersökning av betydande miljöpåverkan

Betydande miljöpåverkan - PBL kunskapsbanken - Boverke

Del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön) - Älmhults

2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. Lag (2017:955). 6 § Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen 1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andr Undersökning av betydande miljöpåverkan befintlig bebyggelse. Utifrån gällande detaljplan är möjligheten att få bygglov på de befintliga tomterna kraftigt begränsad. Genom att planlägga marken för bostadsändamål kommer möjlighet till utveckling av befintlig bebyggelse ges. Planområdet ligger även i när Undersökning om betydande miljöpåverkan 2 (24) Miljö- och byggnadsförvaltningen MBN-2020-1699 Samrådshandling 2020-07-22 Inledning För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras UNDERSÖKNING AV DETALJPLAN TUNTORP 4:156 M.FL. 2 UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Miljöpåverkan - behov av undersökning Undersökningen ska utgöra underlag för beslut om huruvida ett genomförande av detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen av betydande miljöpåverkan är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att planlägga för en väl gestaltad utformning av Österskans i central

Undersökning av betydande miljöpåverkan Undersökningens syfte Enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen och Miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för de planer och program som antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att svara på frågan o Undersökning om betydande miljöpåverkan 3 (28) Miljö- och byggnadsförvaltningen MBN 2018-2840 Samrådshandling 2021-03-08 Inledning För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Bilaga 1 . Ändring av detaljplan fastställd som Byggnadsplan för del av YTTERBY 1:19, Stora Askö . Loftahammar, Västerviks kommun, Kalmar län . Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggna

Undersökning - Naturvårdsverke

 1. Undersökningen avser detaljplanen som illustreras av det gulmarkerade området ovan 2019-08-13 Undersökning av betydande miljöpåverkan Detaljplan för nya stadskärnan - Järnväg, promenaden och stadsbebyggelse
 2. Undersökning av behovet av miljöbedömning När en detaljplan eller ett planprogram ska upprättas eller ändras ska kommunen, enligt miljöbalkens 6 kap 3 §, göra en så kallad strategisk miljöbedömning i de fall planens, programmets eller ändringens genomförande kommer att ge en betydande miljöpåverkan (BMP). Miljöbedömningen är en process dä
 3. UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Tillhörande detaljplan för (del av) Kvibille 21:1 KVIBILLE , HALMSTADS KOMMUN Standardförfarande, KS 2019/00430 Samhällsbyggnadskontoret 2019-08-27 . 2 (7) UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN KS 243 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRA

KS 2019/0205 Undersökning om betydande miljöpåverkan. Undersökning om betydande miljöpåverkan . Detaljplan för Utökning av Värmeverk (Säby 1:7 m.fl.) Österåkers kommun . Stockholms Län (dnr KS 2019/0205) Version 7 - 2018-01-11 UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Tillhörande detaljplan för Söderköping 3:45 (Kv. Vimman) ANTAGANDEHANDLING 2020-06-16 Diarienummer: SBF-2019-141 Detaljplan för bostäder, handel och skola inom Nol 18:44 och Nol 18:1 Ale kommun, Västra Götalands län Ärendenummer: PLAN. 2019.5 . UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN . PLANENS SYFTE . Planens syfte är att möjliggöra för fler bostäder i kollektivtrafiknära områden, ökat anta

Kommunen har här gjort en undersökning av planen för att se om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om betydande miljöpåverkan kan antas ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken (1998:808) (MB) 6:3 1 st Undersökning av betydande miljöpåverkan 2 (27) Miljö- och byggnadsförvaltningen MBN-2019-2400 Granskningshandling 2021-02-10 Inledning För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN . Tillhörande Detaljplan för Kvarnen 1 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län ANTAGANDEHANDLIN detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Kommunen ska bedöma om någon enskild eller flera aspekter tillsammans kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ju större sannolikheten är för en viss typ av miljöpåverkan, desto större är risken för att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Undersökning av betydande miljöpåverkan Detaljplan för del av fastigheten Bromölla 11:1 . Bromölla kommun, Skåne län . Bromölla kommun Datum 2021-03-16 Dnr: 2015/713 . Sida 2(9) Miljöpåverkan - behov av undersökning Enligt 6 kap. 5-7 §§ miljöbalken ska kommunen göra en undersökning av miljöeffekter när en plan upprättas. Genomförandet av undersökningen har baserats på Hörby kommuns checklista för undersökning av betydande miljöpåverkan. Checklistan ska ge en helhetsbild av effekterna av en detaljplan. Checklistan ger kunskap om vilka frågor som berörs, samt vilka frågor som innebär risk för betydande miljöpåverkan för aktuell detaljplan

Undersökning av betydande miljöpåverka

Undersökning av betydande miljöpåverkan Detaljplan för del av Lövviken 1:19 m.fl. i Aneby kommun Checklista för komplexa detaljplaner (SKR:s checklista, Sveriges Kommuner och Regioner) Beskrivning Typ av plan: Detaljplan upprättad med utökat förfarande Beskriv befintliga förhållanden UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Detaljplan för fastigheterna Älgen 5 m.fl. Norreport, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län Varför görs en undersökning? En undersökning genomförs för att bedöma om den aktuella planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska. miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs. En undersökning ska också göras om kommunen ändrar en detaljplan för att se om ändringen innebär en betydande miljöpåverkan (5 kap. 7 § Plan- och bygglagen, PBL). Vid identifiering och bedömning av betydande miljöpåverkan krävs det att en MKB avgränsas och upprättas (6 kap. 9-13 § § MB) Undersökning om betydande miljöpåverkan Denna undersökning godkändes av kommunstyrelsenarbetsutskott i Hammarö kommun 2019-XX-XX. Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför BMP ska kommunen samråda i frågan om BMP med de kommuner,. en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun (projektledare) tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015. Projektet har finansierats av Boverket genom regeringsuppdraget PBL Kompetens. Verktyget är anpassat för at

Ändring av detaljplan 470 inom Starrkärr 4:60 m.fl. Ale kommun, Västra Götalands län Ärendenummer: PLAN.2018.12 . UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN . PLANENS SYFTE . Planarbetet syftar till att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsreglering genom att pröva e UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN . Upphävande av del av detaljplan för del av Karlshamn 5:1, Saltsjöbadsvägen, Karlshamns kommun, Blekinge län. Flygfoto med berört område inringat . Karlshamns kommun Sida 2(11) Datu

Undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplan

 1. Undersökning av betydande miljöpåverkan . Granskningshandling . Upprättad 2021-03-30 . ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN NISSAFORS 1:155 M.FL. (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN INLEDNING . En undersökning av betydande miljöpåverkan ska upprättas för alla detaljplaner. Syftet med undersökningen är att avgöra om planen kommer att.
 2. Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB
 3. Vår beteckning PLAN 2018.3 Fastighet GRYT 1:43 Undersökning av betydande miljöpåverkan Ändring av detaljplan Gryt 1:32 m.fl. Gryt 1:43, Gry

Vägledning om strategisk miljöbedömning - Naturvårdsverke

 1. Risk för betydande miljöpåverkan kan an-tas enligt bedömningskriterier i miljöbe-dömningsförordningen § 5 (se tabell ne-dan). X Syftet är att planområdet får tas i anspråk för någon av de verksamheter som nämns i PBL kapitel 4 kap, § 34, andra stycket. Ge-nomförande av planen kan antas medför
 2. Undersökning av betydande miljöpåverkan Bn 116/2015 . 1 . UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN . Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:306 m.fl. (Södra Station). Enligt 6 kap. 5-7 §§ miljöbalken ska kommunen göra en undersökning av miljöeffekter när en plan upprättas eller ändras, för att avgöra o
 3. UNDERSÖKNING AV DETALJPLAN TUNTORP 4:156 M.FL. 2 UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Miljöpåverkan - behov av undersökning Undersökningen ska utgöra underlag för beslut om huruvida ett genomförande av detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Innan kommune
 4. Undersökning om planen innebär betydande miljöpåverkan - Detaljplan för Ede 51:1 i Delsbo 1. Undersökningens syfte I 6 kap. 3-8§ miljöbalken finns reglerat vad som gäller för undersökning inom ramen för miljöbedömning. I miljöbedömningsförordningen finns bestämmelser om vilka planer som sk
 5. Undersökning av betydande miljöpåverkan Ny detaljplan för Misterhult 3:17 m.fl. Markaryds kommun 2020-02-13 Drn 2020/20. Miljöbedömning - checklista Dnr 2020/20 Datum XXXX-XX-XX 2 Samråd om miljöpåverkan När en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras ska kommunen alltid göra en strategisk miljöbedömning enligt 6.
 6. undersökning av betydande miljöpåverkan till följd av detaljplanen. Samrådsunderlaget baseras på kommunens checklista för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista för aktuell detaljplan redovisas i Bilaga 1. Områdesbeskrivning Planområdet ligger i den nordvästra delen av Norrtälje stad cirka 500 meter frå

1.1. Om undersökning av betydande miljöpåverkan När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till beho-vet av att genomföra en strategisk miljöbedömning av planen i enlighet med 3 § i miljöbedöm-ningsförordningen Undersökning av betydande miljöpåverkan Ändring av detaljplan Skiftnyckeln 1 och del av Markaryd 9:1 Drn 2020.42 Mars, 2021 Enligt 6 kap. 5-7 §§ miljöbalken ska kommunen göra en undersökning av miljöeffekter när en plan upprättas eller ändras, för att avgöra om genomförandet av planen kan antas medföra betydande Undersökning av betydande miljöpåverkan För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras Miljöbalken (MB) 6 kap 11§

Undersökning om betydande miljöpåverkan . Detaljplan för Steningehöjdens högstadium omfattande del av fastigheterna Sundveda 4:4 och Rävsta 5:123 i Sigtuna kommun, Stockholms län (dnr Btn 2018/0543-214:M UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN DETALJPLAN FÖR: Papperet 1 Varför görs en undersökning? En undersökning görs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan (om frågan inte redan är avgjord i föreskrifter) Undersökning av betydande miljöpåverkan Bn 309/2017 1 UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Detaljplan för del av fastigheten Nikolai 3:352 m.fl. (Brunnsparken) Enligt 6 kap. 5-7 §§ miljöbalken ska kommunen göra en undersökning av miljöeffekter när en plan upprättas eller ändras, för att avgöra o

Tre Kronor 2 samt del av fastigheten Örkelljunga 156:1

Stadsbyggnadsförvaltningen december, 2020 Anna Bengtsson

Undersökning om betydande miljöpåverkan - Checklista för detaljplan Leoparden 14, Centrum i Växjö kommun . Vid upprättande av en detaljplan ska en undersökning göras om planen kan tänkas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP), en så kallad undersökning om betydande miljöpåverkan (tidigare kallad behovsbedömning) Undersökning av betydande miljöpåverkan Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen Planens beteckning Planens syfte Planområde Planområdet är markerat Detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl. i Bjuvs kommun miljöpåverkan. Första steget är att avgöra om planen eller programmet omfattas av lagkraven på strategisk miljöbedömning. Om så inte är fallet blir nästa steg att ta reda på om det krävs en undersökning. Inom ramen för undersökningen bedöms om den aktuella planen eller programmet faktiskt kan antas medföra betydande. Undersökning av betydande miljöpåverkan Detaljplan för fastigheten Kungsljuset 1 vid Ringleken i stadsdelen Ör (diarienummer KS-0914/2017) Planområdet markerat med svart linje. Sundbybergs stad Utredare Arash Sajad UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Detaljplan för Broby 14:15, Återvinningscentralen i Broby, Åstorps kommun, Skåne län . DNR 2018/287 . Undersökning av betydande miljöpåverkan . UNDERSÖKNING . Undersökningens syfte är att göra en översiktlig bedömning om eventuella konsekvenser rörand

Sändlista Detaljplan - politik

nomförande av planen kan antas med-föra betydande miljöpåverkan på grund av detta. X Betydande påverkan kan antas på Natura 2000. X Påverkan kan antas på områden av riksin-tresse enligt 3 kap. eller 4 kap. miljöbal-ken (för 8 § Natura 2000, se ovan). X Ja på någon av punkterna 1-3: Miljöbedömning ska göras UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Detaljplan för del av Höllviken 23:7, vård - och omsorgsboende öster om Henriks hage Sida 9 (11) Säkerhet och hälsa - Stödet är här huvudsakligen utformad utifrån Miljöbedömningsförordning (2017:966) 5§ 7p Undersökning om betydande miljöpåverkan Detaljplan för del av Brostorp 3:19, skifte 1 Dnr 18/1041 Samrådshandling 2020-09-1 UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Detaljplan för del av Höllviken 23:7, grund- och förskola norr om Henriks hage Sida 5 (12) Skolfastigheternas goda läge intill det befintliga park- och naturstråket bör tas tillvara och skolgårdarna Dnr: 2019.199.214 2019-04-08 Ändring av detaljplan för Sadeln 1 Hedemora, Hedemora kommun Undersökning av betydande miljöpåverkan Samrådshandling, 2019-04-0

detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Den strategiska miljöbedömningens första steg, enligt 6 kapitlet 5-6 §§ MB, är att undersöka om genomförandet av detaljplanen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan eller inte Det krävs ett särskilt beslut att avgöra om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 7 § MB). I beslutet ska en redovisning ingå som talar för eller emot. Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten Om en undersökning ska göras för att klargöra om planen eller programmet kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, ska samråd hållas, (6 kap. 6 § miljöbalken) och ett beslut fattas om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte (6 kap. 7 § miljöbalken) Detaljplan för. FÖRSKOLA I SYLTE, DEL AV SYLTE 4:1. Sylte. UNDERSÖKNING AV MILJÖPÅVERKAN . Enligt Miljöbalken 6 kap 3 -8 §§) ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning när genom-förandet av en plan eller ett program kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning av miljöpåverkan är den analys som leder fram. Bedömning av miljöpåverkan En miljökonsekvensbeskrivning (MKB för planer och program) enligt PBL 5:10 och MB 6:1-19 skall upprättas om kommande detaljplaners genomförande kan antas medförande en betydande miljöpåverkan. För att klarlägga om planen kan innebära en betydande miljöpåverkan behöver en s.k. undersökning

Detaljplanering - Harnosand

Detaljplaner - Region Gotlan

Följande undersökning är framtagen inför kommande samråd av detaljplan Grindstugan. Syftet med undersökningen är dels att avgöra om genomförandet av föreslagen detaljplan ger upphov till betydande miljöpåverkan och därför kräver en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, och dels at Undersökning av detaljplan för Ekeby Prästgård 1:7, Ekeby, Kumla kommun, Örebro län Ställningstagande bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning i tidigt skede är preliminär och kan komma att ändras om ny kunskap tillförs i planarbetet. 4(8 Följande undersökning är framtagen inför kommande samråd av detaljplan Sibble. Syftet med undersökningen är dels att avgöra om genomförandet av föreslagen detaljplan ger upphov till betydande miljöpåverkan och därför kräver en strategisk miljöbedömning me Undersökning När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen undersöka behovet av en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken. Kommunen ska bedöma om någon enskild eller flera sammanvägda aspekter av planeringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ju störr Undersökning av betydande miljöpåverkan Sida 1(11) Datum Diarienummer 2020-09-09 M-2020-580 Miljö- och byggkontoret Anna Weinehall, samhällsplanerare 0933-14210 anna.weinehall@vindeln.se Detaljplan för norra delen av Tegsnäsets industriområde.

Miljöbedömning - Undersökning och beslut om betydande miljöpåverkan

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till planen hör även planbeskrivning och i vissa fall en illustrationskarta. Undersökning om betydande miljöpåverkan Nedan följer en checklista för att bedöma om planen kan medföra betydande miljöpåverkan Checklista - Undersökning Ändring av detaljplan för fastigheten Skäfthammar 7:34 Östhammars kommun, Uppsala län programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den process som ska leda fram till ett ställningstagande i frågan om en strategis Undersökning av betydande miljöpåverkan Detaljplan för fastigheten Lugnet 9 och del av Bromölla 11:60 Bromölla kommun, Skåne län Bromölla kommun Datum 2021 -05 18 Dnr: 2021/360 . Sida 2(10) Miljöpåverkan - behov av undersökning Enligt 6 kap. 5-7 §§ miljöbalken ska kommunen göra en undersökning av miljöeffekter när en plan. betydande miljöpåverkan. Genomförandet av en detaljplan antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan om planområdet får tas i anspråk för de ändamål som anges i 4 kapitlet 34 § plan- och bygglagen (PBL). Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna måste omvärderas. 2 UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN . Detaljplan för del av Dalarö 7:1, Dalarö reningsverk . Dalarö, Haninge kommun. Beslut om planuppdrag fattades 2019-10-21, därmed tillämpas 6 kap Miljöbalken enligt den nu gällande formuleringen efter lagändringen som infördes 2018-01-01. Enligt 6 kap. 5 § Miljöbalke

Undersökning om Ändring av detaljplan S33, fastigheten Vega 10 kan antas medföra betydande miljöpåverkan När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras eller upphävs ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen) i Frövi, Lindesbergs kommun LÄGE Planområdet är beläget i södra Frövi nordväst om Kaninholmen vid småbåtshamnen. Avståndet till Frövi centrum är ca 330 meter samt ca 400 meter till Frövi järnvägsstation Detaljplan för . Fastigheten Hatten 1:26, Solberga, Nässjö kommun . Undersökning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan . Diarienummer 2018-629 . Datum 2018- 2018-08-27 . Kommunen ska vid upprättade av planer och program undersöka om genomförandet av plane Om en undersökning ska göras för att klargöra det, ska samråd hållas, (6 kap. 6 § miljöbalken) och ett beslut fattas om att genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte (6 kap. 7 § miljöbalken) Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Undersökning om betydande miljöpåverkan 1 (9) Detaljplan för Drivmedelsanläggning vid Falutorget inom stadsdelen Gullbergsvass . Diarienummer 0503/20 . Handläggare Hugo Lindblad . Upprättad 2020-09-01 . Reviderad 2020-09-01 . Undersökning om betydande miljöpåverkan

Sida 1 av 9 Detaljplan för del av Finntorp 2:285, Bovallstrand, UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Miljöpåverkan - behov av miljöbedömning Undersökningen ska utgöra underlag för beslut om huruvida ett genomförande av de-taljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Innan kommune bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet

Detaljplan för del av Figeholm 3:2 samt 3:4, VasakajenFalken 1 - Älmhults kommun

Detaljplan för Strömstad 3:16 m fl, Bojarskolan (etapp 1) Strömstads kommun Dnr MBN-2020-231 Undersökning av betydande miljöpåverkan Enligt 6 kap Miljöbalken Planens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av gymnastik- och matsal för Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö. Bakgrun UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN I samband med upprättande av ny detaljplan för DP 365 Kvarnvägen Del av fastigheten Libbarbo 8:1 Örbyhus . Undersökning Dnr: EDP 2019.1502 INLEDNING Varför genomförs en undersökning ÄNDRING AV DETALJPLAN 389, SÅGEN UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN DECEMBER, 2020 DNR: KSM2020 -1132 214 OM UNDERSÖKNINGEN Slutsats av undersökningen Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva om det går att uppföra en byggnad i tre våningar, istället för de två våningar som gällande detaljplan tillåter detaljplaner föregås av en undersökning om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En utredning är det underlag som analyserar och avgör om planförslaget kan antas påverka miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Samlad bedömnin

Undersökning om Detaljplan för del av kvarteret Spettet kan antas medföra betydande miljöpåverkan När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras eller upphävs ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan DETALJPLAN Vreta 13:1 m.fl Herrljunga kommun, Västra Götalands län Undersökning om betydande miljöpåverkan (behovsbedömning) Samrådshandling 2019-06-1 DETALJPLAN Linesand och Ekudden del av Sämsholm 2:1 m.fl Herrljunga kommun, Västra Götalands län Undersökning om betydande miljöpåverkan (behovsbedömning) Samrådshandling 2019-03-20 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförtecknin

Undersökning Vid upprättande av detaljplan ska kommunen undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, om inte frågan redan avgjorts på förhand. (6 kap 5§ miljöbalken (1998:808)) En betydande miljöpåverkan ska antas om planen anger förutsättningar för att bedriv planen alltid medföra en betydande miljöpåverkan. Genomförandet av en detaljplan antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan om planområdet får tas i anspråk för de ändamål som anges i 4 kapitlet 34 § plan- och bygglagen (PBL). Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet ka Undersökning om betydande miljöpåverkan. Detaljplan för . Fornbacken 2 m fl (sjukhuset) Hässleholms stad och kommun, Skåne län. Upprättad 2019-07-0 Undersökning: Identifiering av omständigheter som talar för eller emot betydande miljöpåverkan Ändring av detaljplan för Humble 2, Trossö, Karlskron Undersökning miljöpåverkan Detaljplan för del av Ekoxen 3, Sylte 1 (9) Detaljplan för del av. EKOXEN 3. Sylte. dnr. PLAN 2018-993 . UNDERSÖKNING AV MILJÖPÅVERKAN . Enligt Miljöbalken 6 kap 3-8 §§) ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning när genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra betydande. planförslaget kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en ska en strategisk miljöbedömning göras som en del av planpro-cessen. Dokumentationen görs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Skyldigheten att genomföra en undersökning om betydande miljöpåver-kan regleras i 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken

 • Livsverk betydelse.
 • Trading currency vs stock.
 • Can ETH and ADA coexist.
 • Paddy Power Poker.
 • Nowo fond.
 • Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index.
 • RebelBetting for Android.
 • Beräkna ingående moms.
 • Belastingdienst adres wijzigen.
 • SJ bankgiro.
 • Hand Blender Amazon.
 • Hur mycket el drar en värmekabel.
 • Bèta vakken middelbare school.
 • Front and rear dash cam Amazon.
 • Hausse på börsen.
 • PancakeSwap TradingView.
 • Tapet sommarstuga.
 • Beräkna boendekostnad.
 • Convert jpg to ICO.
 • Tweede woning Oostenrijk.
 • K6 performance tool.
 • Lithium grondstof.
 • Kostnad att ha får.
 • Att simpa för någon.
 • Maker CDP.
 • Mackmyra Björksav review.
 • Ethereum cold wallet Reddit.
 • Gage r6r.
 • Postkodmiljonären 2 spel.
 • How to withdraw from BTC Miner.
 • Cointiply earn money in bitcoin login.
 • Warum steigt der Euro aktuell.
 • Blackmail emails from Outlook.
 • Vontobel Themeninvestments.
 • Voyager withdraw AVAX.
 • Vad är finansiera.
 • Unclaimed property State remittance.
 • Stop loss order.
 • AIFM services.
 • Kiinteistösihteeri koulutus Turku.
 • Solceller altantak.